รองไพฑูรย์เมนู

เตรียมสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

เตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา

เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ตัวอย่างข้อสอบ

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1

สถิติการออนไลน์

บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 2
สมาชิกใหม่: pitoon2500

ใช้งานวันนี้: 0
ออนไลน์: 2
ออนไลน์ สูงสุด: 33
สูงสุด ต่อวัน: 0
เมื่อวาน: 0
เดือนนี้: 0
ทั้งหมด: 812815

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
-ยังไม่มีการบันทึก -

บทความล่าสุด

กฏหมายการศึกษา

สถิติ

hits counter

ข่าวความเคลื่อนทางการศึกษา

content

กระทู้จากกระดานข่าว

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์การเตรียม สอบ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย กทม. ครูผู้ช่วยท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา ภาค ก. ท้องถิ่น ก.พ. ภาค ก. เตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพครู เตรียมสอบผู้บริหาร

เตรียมสอบครูผู้ช่วยกรณีปกติ ประจำปี 2558

เตรียมสอบครูผู้ช่วยกรณีปกติ ประจำปี 2558


ครบถ้วนสาระหลักสูตรการสอบปรับปรุงใหม่  8  วัน 56 ชั่วโมง ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์  เริ่มวันอาทิตย์ที่   15 กุมภาพันธ์ 2558,  21 – 22 , 28 กุมภาพันธ์ 2558 , 1, 7-8 , 14 มีนาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ติวลำเหย  รับสมัครเพียง  50 คนเท่านั้นเนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ  ค่าลงทะเบียน  4,500 บาท (หนังสือเตรียมสอบ พร้อมแนวข้อสอบและอาหารกลางวัน)

สนใจสำรองที่นั่ง พร้อมโอนเงินลงทะเบียนล่วงหน้า 500 บาท ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์ หมายเลขบัญชี 7191352558


หลักเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีปกติ

 

รับสมัครสำรองที่นั่ง

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน


เตรียมสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ประจำปี 2558

เตรียมสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ประจำปี 2558

ครบถ้วนสาระหลักสูตรการสอบปรับปรุงใหม่  8  วัน 56 ชั่วโมง ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์  เริ่มวันอาทิตย์ที่   11  มกราคม  2558 , 17 – 18 , 24 – 25 มกราคม และ  7-  8  และ14  กุมภาพันธ์  2558  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ติวลำเหย  รับสมัครเพียง  50 คนเท่านั้นเนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ  ค่าลงทะเบียน  4,500 บาท (หนังสือเตรียมสอบ พร้อมแนวข้อสอบและอาหารกลางวัน)

 

สนใจสำรองที่นั่ง พร้อมโอนเงินลงทะเบียนล่วงหน้า 500 บาท ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์ หมายเลขบัญชี 7191352558


หลักเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

 

รับสมัครสำรองที่นั่ง

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน


หลักสูตรสอบผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเดิม ขณะนี้กำลังปรับใหม่จะออกมาเร็วนี้

หลักสูตรสอบผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเดิม ขณะนี้กำลังปรับใหม่จะออกมาเร็วนี้

การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ดำเนินการประเมินความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ สมรรถนะทางการบริหาร ประเมินประวัติและผลงาน โดยให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการแล้วแต่กรณี ดำเนินการดังนี้
1.
สอบข้อเขียน แบบปรนัย ประเมินกลุ่มทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 100 ) และกลุ่มประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 200 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60 )


1.1 ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน( 50 คะแนน)
1.
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาราชการแผ่นและวาระแห่งชาติ
2.
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน
3.
การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและทฤษฏีทางการบริหาร
4.
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
6.
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7.
กฎหมายว่าด้วย สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.
กฎหมายว่าด้วยระเบียบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
10.
กฎหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
11.
กฎหมายว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
12.
กฎหมายว่าด้วย คุ้มครองเด็ก
13.
กฎหมายว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
14.
กฎหมายว่าด้วย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการนั้นกำหนด (ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครด้วย)


1.2 ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (100 คะแนน)
ให้เน้นการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการบริหารงานในหน้าที่ต่อไปนี้
1.
การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอำนาจและหน้าที่ บริหารกิจการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2.
การวางแผนการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3.
การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
4.
การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
5.
การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6.
การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
7.
การบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
8.
การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.
การส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

10. การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
11.
การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12.
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษา


1.3 สมรรถนะทางการบริหาร (50 คะแนน)1.การบริหามุ่งผลสัมฤทธิ์
2.
การบริการที่ดี
3.
การพัฒนาตนเอง
4.
การทำงานเป็นทีม
5.
การวิเคราะห์และสังเคราะห์
6.
การสื่อสารและการจูงใจ
7.
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
8.
การมีวิสัยทัศน์
9.
ภาวะผู้นำ
2.
ประวัติและผลงาน ประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 40 )ให้ประเมินประวัติและผลงาน เฉพาะกลุ่มประสบการณ์ โดยให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินทั้งนี้ให้ประกาศตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินพร้อมกับการประกาศรับสมัคร

ข่าวการศึกษา

งานราชการ อัพเดต

แสดงผลในเวลา: 0.14 วินาที
934,253 ผู้เยี่ยมชม