รองไพฑูรย์เมนู

เตรียมสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

เตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา

เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ตัวอย่างข้อสอบ

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1

สถิติการออนไลน์

บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 2
สมาชิกใหม่: pitoon2500

ใช้งานวันนี้: 0
ออนไลน์: 2
ออนไลน์ สูงสุด: 33
สูงสุด ต่อวัน: 0
เมื่อวาน: 0
เดือนนี้: 0
ทั้งหมด: 1106169

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
-ยังไม่มีการบันทึก -

บทความล่าสุด

กฏหมายการศึกษา

สถิติ

hits counter

ข่าวความเคลื่อนทางการศึกษา

content

กระทู้จากกระดานข่าว

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์การเตรียม สอบ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย กทม. ครูผู้ช่วยท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา ภาค ก. ท้องถิ่น ก.พ. ภาค ก. เตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพครู เตรียมสอบผู้บริหาร

เตรียมสอบครูผู้ช่วย กับ ครู ปรีชา

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการติวครูผู้ช่วย 2558
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการติว ครูผู้ช่วย รุ่น 1 และ รุ่น 2 จากเดิม มาเป็นวันที่
เริ่ม 28 ก.พ. 2558 - 1 มี.ค. 2558
7 - 8 มี.ค. 2558
14-15 มี.ค. 2558
21-22 มี.ค. 2558
สถานที่ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม  ห้องเพชรดี ชั้น 14
หลักสูตรสอบผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเดิม ขณะนี้กำลังปรับใหม่จะออกมาเร็วนี้

หลักสูตรสอบผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเดิม ขณะนี้กำลังปรับใหม่จะออกมาเร็วนี้

การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ดำเนินการประเมินความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ สมรรถนะทางการบริหาร ประเมินประวัติและผลงาน โดยให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการแล้วแต่กรณี ดำเนินการดังนี้
1.
สอบข้อเขียน แบบปรนัย ประเมินกลุ่มทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 100 ) และกลุ่มประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 200 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60 )


1.1 ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน( 50 คะแนน)
1.
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาราชการแผ่นและวาระแห่งชาติ
2.
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน
3.
การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและทฤษฏีทางการบริหาร
4.
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
6.
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7.
กฎหมายว่าด้วย สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.
กฎหมายว่าด้วยระเบียบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
10.
กฎหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
11.
กฎหมายว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
12.
กฎหมายว่าด้วย คุ้มครองเด็ก
13.
กฎหมายว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
14.
กฎหมายว่าด้วย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการนั้นกำหนด (ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครด้วย)


1.2 ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (100 คะแนน)
ให้เน้นการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการบริหารงานในหน้าที่ต่อไปนี้
1.
การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอำนาจและหน้าที่ บริหารกิจการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2.
การวางแผนการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3.
การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
4.
การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
5.
การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6.
การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
7.
การบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
8.
การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.
การส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

10. การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
11.
การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12.
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษา


1.3 สมรรถนะทางการบริหาร (50 คะแนน)1.การบริหามุ่งผลสัมฤทธิ์
2.
การบริการที่ดี
3.
การพัฒนาตนเอง
4.
การทำงานเป็นทีม
5.
การวิเคราะห์และสังเคราะห์
6.
การสื่อสารและการจูงใจ
7.
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
8.
การมีวิสัยทัศน์
9.
ภาวะผู้นำ
2.
ประวัติและผลงาน ประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 40 )ให้ประเมินประวัติและผลงาน เฉพาะกลุ่มประสบการณ์ โดยให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินทั้งนี้ให้ประกาศตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินพร้อมกับการประกาศรับสมัคร

ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานและการนำไปใช้

ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและการนำไปใช้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
6. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
10. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการปกครอง พ.ศ. 2539
11. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
12. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
13. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
14.  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
15. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
16. ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2550
17. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546
18. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
19. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554
20. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

หลักเกณฑ์สอบ ผอ.เขต

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 สามารถเข้ามาเช็คผลการสอบครูผู้ช่วย 2557 ได้ที่เว็บไซต์ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ค  ในวันนี้ (24 เม.ย.) สามารถดูผลสอบครูผู้ช่วย 2557 พร้อมกำหนดสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ค ได้ที่นี่

ลำดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยภาค ค

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข

ลำดับ  
เขตพื้นที่การศึกษา  
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย ภาค ค

สปพ. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557
1 กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
2 นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
3 นนทบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
4 ปทุมธานี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
5 ปทุมธานี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
6 สมุทรสาคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
7 นราธิวาส เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
8 ปัตตานี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
9 ชุมพร เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
10 ชุมพร เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
11 นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
12 สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
13 สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
14 สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
15 กระบี่ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
16 ตรัง เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
17 พังงา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
18 ภูเก็ต ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
19 ระนอง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
20 กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
21 กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
22 กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
23 กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
24 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
25 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
26 ราชบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
27 ราชบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
28 สมุทรสงคราม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
29 สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
30 สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
31 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
32 พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
33 ลพบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
34 สระบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
35 อุทัยธานี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
36 กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
37 กำแพงเพชร เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
38 ตาก เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
39 นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
40 เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
41 อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
42 เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
43 น่าน เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
44 แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
45 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
46 สกลนคร เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
47 บึงกาฬ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
48 อุบลราชธานี เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
49 นครราชสีมา เขต 4 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
50 นครราชสีมา เขต 5 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
51 นครราชสีมา เขต 6 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
52 จันทบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
53 จันทบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
54 ชลบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
55 ชลบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
56 ตราด ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
57 ระยอง เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
58 ระยอง เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
59 สระแก้ว เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
60 สระแก้ว เขต 2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข

สพม. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557
61 สพม.1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
62 สพม.2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
63 สพม.3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
64 สพม.4 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
65 สพม.5 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
66 สพม.6 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
67 สพม.7 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
68 สพม.8 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
69 สพม.9 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
70 สพม.10 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
71 สพม.11 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
72 สพม.13 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
73 สพม.14 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
74 สพม.15 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
75 สพม.16 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
76 สพม.17 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
77 สพม.18 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
78 สพม.19 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
79 สพม.20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
80 สพม.25 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
81 สพม.26 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
82 สพม.29 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
83 สพม.30 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
84 สพม.32 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
85 สพม.34 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
86 สพม.36 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
87 สพม.38 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
88 สพม.41 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข
89 สพม.42 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข

สศศ. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557
90 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข

เตรียมสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ประจำปี 2558

เตรียมสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.  ประจำปี 2558

 

วิเคราะห์กฎหมายการศึกษา นโยบายการจัดการศึกษา สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและการบิหารงาน
ในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกวันเสาร์ –อาทิตย์หลักสูตร 12 วัน 72 ชั่วโมง 
เริ่มวันที่ 8 – 9  พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 


ณ. ศูนย์ติวลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ค่าลงทะเบียนพร้อมอาหารกลางวัน ครั้งละ 2 วัน 800 บาท


ร่างกำหนดการสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศรับสมัคร    12 ม.ค. 58       รับสมัคร        19- 25 ม.ค. 58
สอบข้อเขียน    22  ก.พ. 58    ประกาศผล    2  มี.ค. 58


โทร 087-9748486


รับสมัครสำรองที่นั่ง

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน

ข่าวการศึกษา

งานราชการ อัพเดต

แสดงผลในเวลา: 0.45 วินาที
1,254,975 ผู้เยี่ยมชม